ยินดีต้อนรับ.....ถิ่นพ่อขุนผาเมือง..ลือเลื่องมะขามหวาน..ที่ตั้งศาลหลักเมืองนครบาล..น้ำตกธารทิพย์มนต์ขลัง..ท้องพระคลังถ้ำสมบัติ


กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มอารักขาพืช
นายนิเวช บุตรา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสุรีย์พร อินทรยศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุรีย์ ภูขมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพนมไพร น้อยลา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางนคินทร ขำอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุวัฒน์ ทองศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายสุรนาท ศรีพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวัฒนา แซ่ลี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายชื่น สมบูรณ์
พนักงานทำความสะอาด

นายกฤษณะ มาโยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ก๋าคำมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร.0-5682-4291
E-mail : pb_lomsak@doae.go.th