ยินดีต้อนรับ.....ถิ่นพ่อขุนผาเมือง..ลือเลื่องมะขามหวาน..ที่ตั้งศาลหลักเมืองนครบาล..น้ำตกธารทิพย์มนต์ขลัง..ท้องพระคลังถ้ำสมบัติ
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืน

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วนการสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร.0-5682-4291
E-mail : pb_lomsak@doae.go.th